Tel: (+48) 530 506 590 , (+48) 730 706 705  │  E-Mail: info@vivapool.pl

WSZYSTKIE POMPY CIEPŁA ORAZ ODKURZACZE BASENOWE Z RABATEM -10%

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


 

Regulamin dostosowany został do nowej ustawy o prawach konsumenta, która obowiązuje od 04.05.2018r.


 

Wersja 1.3 z dnia 04 maja 2018 r. (aktualizacja RODO - GDPR - ochrona przetwarzanych danych osobowych)


Sklep Internetowy VIVAPOOL dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


 

Spis treści :

§ 1 DEFINICJE

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

§ 5 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 7 RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 8 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

§ 9 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 12 INNE POSTANOWIENIA

 


 

§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 2. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 4. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 6. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 9. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 11. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 12. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.basenstudio.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 13. SPRZEDAWCA – Marek Nitecki i Michał Nitecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PBH IBUD s.c. (adres prowadzenia działalności: ul. Sanicka 147; 97-500 Radomsko) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 772-00-15-720, REGON 590311697, adres poczty elektronicznej: sklep@basenstudio.pl, numer telefonu: (+48) 530 506 590 (opłata jak za połączenie komórkowe - wg. cennika właściwego operatora) oraz numer telefonu stacjonarnego (+48) 44 683 59 80 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

 14. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

 15. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 17. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 18. USŁUGODAWCA – Marek Nitecki i Michał Nitecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PBH IBUD s.c. (adres prowadzenia działalności: ul. Sanicka 147; 97-500 Radomsko) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 772-00-15-720, REGON 590311697, adres poczty elektronicznej: sklep@basenstudio.pl, numer telefonu: (+48) 530 506 590 (opłata jak za połączenie komórkowe - wg. cennika właściwego operatora) oraz numer telefonu stacjonarnego (+48) 44 683 59 80 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

 19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

 1. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki. 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży z klientem na odległość w Sklepie internetowym.

 4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

   

  Imię i nazwisko (nazwa)

  Marek Nitecki, Michał Nitecki
  PBH IBUD s.c.

  Adres siedziby

  ul. Sanicka 147, 97-500 Radomsko

  Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany

  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

  NIP

  772-00-15-720

  REGON

  590311697

  Adres poczty elektronicznej

  sklep@vivapool.pl

  Adres strony internetowej

  www.vivapool.pl

  Numer telefonu

  (+48) 730 705 706, (+48) 44 683 59 80 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

  1. Konto Klienta w Sklepie internetowym

  2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

  3. Newsletter informujący klienta o nowościach i promocjach w sklepie

 6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawcą

  1. Komputer z dostępem do Internetu

  2. Dostęp do poczty elektronicznej

 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym

 9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, zgodnie z RODO. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji wycen, ofert, zamówień i wysyłek towarów.

 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


 

§ 3

ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

  2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

 4. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2

 7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

 8. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

 9. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 10. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

  1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

  3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

  4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.


 

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


 

 1. Do zapoznania się z ofertą sklepu służy katalog produktów oraz moduł wyszukiwania produktów.

 2. Nabywca jest obowiązany przed zakupem towaru upewnić się czy dany produkt jest dostępny, na stanie magazynowym poprzez kontakt ze sprzedającym (telefoniczny lub e-mail).

 3. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcje "Odśwież zawartość koszyka".

 4. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku, Sklep VIVAPOOL skontaktuje się z Nabywcą (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.

 5. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcje "Złóż zamówienie". System przechodzi do "Formularza zamówienia", który należy dokładnie wypełnić obowiązkowo wypełniając pola oznaczone gwiazdką oraz wybrać towar z dostępnej listy Sklepu.

 6. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji "Zakup wybranych produktów". System wysyła e-maila na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

 7. Należy wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

 8. Zamówienia, których potwierdzenie nie będzie możliwe nie będą realizowane.


 

§ 5

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ


 

 1. Koszt wysyłki wynosi 17,00 zł przy wpłacie na konto (przesyłki do 30 kg), w przypadku przesyłek ponad gabarytowych cena wysyłki ustalona będzie odrębnie i indywidualnie. W przypadku płatności przy odbiorze klient będzie poinformowany o kosztach transportu po złożeniu zamówienia.

 2. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.

 3. Płatności można dokonywać:

  1. Gotówką - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki,

  2. Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto ING Bank Śląski nr 36 1050 1937 1000 0091 4480 5786 . Realizacja zamówienia rozpoczyna się po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Zasady płatności (forma i termin jej dokonania) oraz zasady wystawiania faktury VAT są ostatecznie ustalane pomiędzy Nabywcą a Sklepem VIVAPOOL po złożeniu przez Nabywcę zamówienia.

 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Sklep VIVAPOOL powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

 3. Jeżeli Sklep VIVAPOOL nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w terminie 30 dni.

 


§ 6

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 

 1. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzyma email'a potwierdzającego jego złożenie.

 2. Po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia, Sklep VIVAPOOL skontaktuje się z Nabywcą celem ustalenia szczegółów dostawy zamówionych towarów oraz dokonania uzgodnień, o których mowa w § 5 (Dostawa i płatność). Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Nabywcę.

 3. Nabywca ma prawo odwołać zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od daty jego złożenia.

 4. Potwierdzone zamówienia realizujemy w terminie 2-7 dni roboczych. Czas zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go, z konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu (zestaw), z powodu wcześniejszej rezerwacji danego towaru przez innego Nabywcę. Błędy systemu komputerowego nie stanowią podstawy do formułowania roszczeń odszkodowawczych pod adresem Sklepu VIVAPOOL.

 5. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy).

 6. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. W przypadku braku takiej odmowy przyjmuje się, że dostarczony i wydany przez Sklep VIVAPOOL towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nieuszkodzony w chwili jego wydawania Nabywcy.

 

 

§ 7

RĘKOJMIA i GWARANCJA

 

 

 1. Wszystkie towary i urządzenia zakupione w Sklepie VIVAPOOL są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych i są objęte gwarancją producentów.

 2. Reklamacje towarów rozpatrywane są indywidualnie uwzględniając zasady procedury gwarancyjnej każdego z producentów.

 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy wraz z dostarczonym towarem. Nabywca powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do Sklepu, chyba że wada powinna zostać usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

 4. Reklamacje Nabywcy powinny być zgłoszone do Sklepu VIVAPOOL niezwłocznie po wykryciu wady. Do reklamacji dołączyć należy dowód zakupu oraz dostarczyć reklamowany towar w przypadku wskazanym w ust. 3 niniejszego rozdziału.

 5. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia o wadzie, o sposobie załatwienia reklamacji Nabywca zostanie powiadomiony.

 6. Reklamacje klient obowiązany jest składać na piśmie drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail : sklep@vivapool.pl lub drogą pocztową pod wskazany adres : ul. Sanicka 147, 97-500 Radomsko.

 

 

§ 8

ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 

 

 1. Konsument, zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

 2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do Sklepu VIVAPOOL, w którym towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny towaru.

 3. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia od umowy.

 4. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością).

 5. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty dostawy i odesłania towaru.

 6. Kwota 100% ceny produktu jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących.

 7. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie mają zastosowania w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbierany osobiście ze Sklepu VIVAPOOL.

 8. Sklep VIVAPOOL będący sprzedawcą zwracanego towaru nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony w Sklepie VIVAPOOL towar.

 9. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie można pobrać na stronie internetowej https://vivapool.pl/sklep/

 10. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór można pobrać na stronie https://vivapool.pl/sklep/ oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 11. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e- mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 12. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów dostawy rzeczy.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 

  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

   

  § 9

  NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

(dot. umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014r.)

 

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Zdjęcia umieszczone w sklepie internetowym mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

 2. Reklamacje składane przez Nabywców będących Konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres Sklepu VIVAPOOL, w którym towar zakupił. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.

 4. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), Sklep VIVAPOOL zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.

 5. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Sklepu VIVAPOOL nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

 8. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są wyłącznie celu realizacji zawieranej Umowy Sprzedaży.

 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), zgodnie z którym, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

 § 12

INNE POSTANOWIENIA

 

 1. Sklep VIVAPOOL dołoży wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z IBUD Spółka cywilna.

 1. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.

   

 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

   

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

   

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl